Podkarpackie Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Opis sprawy/ zadania

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Cetrum, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.

Kogo dotyczy

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego; 
  • w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

Formularz wniosku o udostę-pnienie informacji publicznej

 Pobierz formularz wniosku.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Centrum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Centrum pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Za udostępnienie informacji publicznej pobierane są następujące opłaty:

1. za skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:

  • na płytę CD łącznie z kosztem zakupu płyty CD -3 zł 50 gr

2. za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A-4 za 1 stronę:

  • w wersji czarno-białej -16 gr
  • w wersji kolorowej -3 zł

3. za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A-3 za 1 stronę:

  • w wersji czarno-białej -30 gr
  • w wersji kolorowej -6 zł

4. za przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową: wg cennika usług Poczty Polskiej

5. za przesłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faxu: wg cennika usług Orange S.A., NETIA Sp. z o.o. itp.

W przypadku gdy wysokość ww. opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jednostka odpowie-dzialna

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

Miejsce składania dokumen-tów

Adres korespondencyjny:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu
37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 85

Osobiście:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu
37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 85
Sekretariat

Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 1 do 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Dz. U. 153, poz. 1271),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ).

Tryb odwoła-wczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Forma i sposób załatwienia sprawy

I. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,
nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

II. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

III. Jeżeli podstawą odmowy udostępnienia informacji jest wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, stronie przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:10)

 
Powiaty