Podkarpackie Procedury Wydawanie odpisu świadectwa pracy

Wydawanie odpisu świadectwa pracy

 

 

 1. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974r. nr 24, poz 141 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 282 z późn. zm.)
 2. Wymagane dokumenty
  W przypadku ubiegania się o wydanie odpisu świadectwa pracy należy złożyć:
  • podanie o wydanie odpisu zawierające dane osobowe osoby zainteresowanej,
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Sekretariat szkoły lub drogą pocztową na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 85.
 4. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  • Specjalista ds. osobowych.
 5. Termin załatwienia sprawy
  • Odpis wydaje się bez zbędnej zwłoki.
 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  • Odpis przesyłany jest drogą pocztową na wskazany w podaniu adres, może być odebrany osobiście przez zainteresowanego lub inne upoważnione osoby.

 

Poprawiony (czwartek, 27 maja 2021 12:33)

 
Powiaty