Podkarpackie Organy szkoły Organy szkoły Samorząd Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy

 

1.      W Szkole działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.

2.      Samorząd Słuchaczy działa poprzez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy Szkoły.
3.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin uchwalany przez słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4.      Regulamin, o którym mowa w ust. 3 nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5.      Samorząd Słuchaczy może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi opinie i wnioski we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
                              1)        prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
                              2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
                              3)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
                              4)        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
                              5)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
               6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy.

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:47)

 
Powiaty