Podkarpackie Organy szkoły Organy szkoły Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem powołanym do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad słuchaczami Szkoły.

 
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor, jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej, oraz wszyscy nauczyciele, dla których Szkoła jest podstawowym miejscem zatrudnienia.
3.W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
  na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
  na wniosek organu prowadzącego Szkołę;
  na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 
6.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
7.Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania.
8.  Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
9.Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.
10.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste słuchaczy lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
12.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacjii promowania słuchaczy;
  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia słuchacza z listy słuchaczy Szkoły;
  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  projekt planu finansowego Szkoły;
  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
14. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w porozumieniem z organem prowadzącym, uchyla Uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
16. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w Szkole.
17.Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje Rady Szkoły:
  uchwala statutu Szkoły;
  przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i planu finansowego środków specjalnych Szkoły;
  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole.
 
18.Rada Pedagogiczna może zasięgać opinii słuchaczy w sprawie:
  udzielania pomocy materialnej słuchaczom;
powoływania i likwidowania kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych działających w Szkole;
oceny pracy nauczyciela;
  wprowadzania zmian w procesie edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznym.

Poprawiony (czwartek, 27 maja 2021 12:31)

 
Powiaty