Dyrektor

 

1. Dyrektor w szczególności:

 

 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu;

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne;

4) realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

7) opracowuje zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły;

8) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy Szkoły, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie z ich realizacji;

9) opracowuje arkusz organizacyjny i plan rozwoju Szkoły;

10) dokonuje przyjęć kandydatów do Szkoły;

11) decyduje w sprawach przeniesienia słuchacza na inny kierunek, zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2) przyznaje premie i dodatki motywacyjne oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przyznaje odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

4) ocenia pracę nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy i rodzicami.

4. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, może likwidować lub wprowadzać nowe kierunki kształcenia zawodowego.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za:

1) poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania;

2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy słuchaczy;

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym;

4) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych Szkoły;

5) zapewnienie opieki nauczycielom rozpoczynającym pracę;

6) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;

7
) stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów Szkoły;

8) prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych;

9) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

10) mienie Szkoły.

 

 

 

Poprawiony (czwartek, 27 maja 2021 12:27)