Podkarpackie Organy szkoły

Organy Szkoły

1.Organami Szkoły są:
 

           1) Dyrektor;
           
2) Rada Pedagogiczna;
          
3) Samorząd Słuchaczy.
 

 
2.Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. Nadzór nad działalnością tych organów sprawuje Dyrektor.
3.Organy Szkoły współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły zgodnie z kompetencjami uwzględniając zasady:
            1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania,
            2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
            3) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach,
            4) rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły w drodze porozumienia.
4. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły organizuje Dyrektor.

5. Organom Szkoły przysługuje odwołanie w sprawach spornych. Podstawą do rozpatrzenia odwołania jest złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Sprawy sporne rozpatruje :
             1) Dyrektor w przypadku, gdy spór powstał pomiędzy Samorządem Słuchaczy a Radą Pedagogiczną;
             2) organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku sporu pomiędzy Dyrektorem a innymi organami Szkoły.
6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego Szkołę jest ostateczne.

Poprawiony (piątek, 24 stycznia 2020 11:18)

 

Dyrektor

 

Poprawiony (czwartek, 27 maja 2021 12:27)

Więcej…

 

Rada Pedagogiczna

 

Poprawiony (czwartek, 27 maja 2021 12:31)

Więcej…

 

Samorząd Słuchaczy

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:47)

Więcej…

 
Powiaty