Podkarpackie Majątek

Rekrutacja

UWAGA!!! ZOBACZ JAK MOŻESZ ZOSTAĆ SŁUCHACZEM NASZEJ SZKOŁY!!!

zobacz szczegóły na stronie internetowej szkoły
www.medyk-przemysl.pl

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U.2020r. poz. 1394 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa podkarpackiego( załącznik Nr 1)

§ 1

1.Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu prowadzi nabór kandydatów do:

Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej

Dzienna forma kształcenia

1. Technik farmaceutyczny

2. Technik masażysta

Stacjonarna forma kształcenia

1. Asystentka stomatologiczna

2. Terapeuta zajęciowy

3. Higienistka stomatologiczna

4.Opiekun medyczny

Zaoczna forma kształcenia

1.Technik sterylizacji medycznej

2. Technik Usług Kosmetycznych

3.Opiekunka dziecięca

4.Opiekunka środowiskowa

5.Opiekun osoby starszej

6. Asystent osoby niepełnosprawnej

7. Opiekun w domu pomocy społecznej

Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu

Kursy inne:

Przekłuwanie uszu

Pierwsza pomoc

Postępowanie w stanach zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie kosmetycznym

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Wybrane metody i techniki stosowane w terapii zajęciowej

Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Sekretarka medyczna

Kurs dla sanitariuszy szpitalnych

§ 2

1.Postanowienia organizacyjne

 1. Kandydaci ubiegający się do przyjęcia do szkoły muszą spełniać kryteria :
 1. Medyczna Szkoła Policealna im J.Iżyckiej - ukończona szkoła średnia oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyczne nauki zawodu w wybranym zawodzie
 2. Kursy inne- osoby które spełniły obowiązek szkolny i które chcą uzyskać i uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
 1. Kandydaci składają podania:
 1. na wniosku dostępnym w sekretariacie szkoły lub po pobraniu druku wniosku ze strony internetowej szkoły

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć :

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 1) w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły)

- 2 fotografie

 1. On- line za pośrednictwem strony internetowej szkoły (www.medyk-przemysl.pl)

Do wniosku o przyjęcie do szkoły składanego on- line należy dołączyć :

-skan / zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły 2)

-skan / zdjęcie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu(skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym)

1)Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu składa się nie później niż do dnia 25 września 2020 r. Niezłożenie orzeczenia w terminie do24 września 2021r. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

2)oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym tj do 25 sierpnia 2021r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,

na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia

na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa podkarpackiego

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 30.06.2021 r. 2 – 23.11.2021 r. do 13.08.2021 r. do 5.01.2022 r.
1 – 11.06.2021 r.[1] 2 – 8.11.2021 r.1
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy[2] do 7.07.2021 r. do 9.12.2021 r. do 19.08.2021 r.  do 20.01.2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9.07.2021 r. 10.12.2021 r. 20.08.2021 r. 21.01.2022 r.
4 Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 12.07.2021 r. do 14.12.2021 r. do 23.08.2021 r. do 25.01.2022 r.
5 Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,a także zaświadczenia3 lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia3 lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia[3] psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

do 14.07.2021 r.

do godz. 1500

do 16.12.2021 r.

do godz. 1500

do 25.08.2021 r.

do godz. 1500

do 27.01.2022 r.

do godz. 1500

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.07.2021 r.

do godz. 1000

17.12.2021 r.

do godz. 1000

27.08.2021 r.

do godz. 1000

28.01.2022 r.

do godz. 1000

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy2, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baa ust. 6 ww. rozporządzenia zobowiązują do podania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nie przyjętych także na stronach internetowych jednostek.

Terminy rekrutacji na kursy inne ustalane są na bieżąco w zależności od ilości kandydatów przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 3

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się :

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 3. samotnie wychowywanie dziecka przez kandydata

W/w kryteria stosuje się na podstawie przedłożonych stosownych dokumentów.

2. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaje utworzona i podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

3. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu nie wysyła indywidualnych zawiadomień o terminach i wynikach postępowania rekrutacyjnego.

4. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji rekrutacyjnej należy składać pisemnie do Dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2.Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy

-weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

-ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

-sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

5. Protokół postępowania rekrutacyjnego zawiera

vdatę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

vimiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

vinformacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się :

vlistę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

vlistę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

vlistę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


[1] Dotyczy szkół, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 135 ust.7 ustawy2 lub sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust.2 ustawy2

[2] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. (§ 11baa ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)). Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 24 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11baa ust. 10 ww. rozporządzenia).

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:35)

 
Powiaty