Podkarpackie Kodeks etyki

Kodeks Etyki Pracownika

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2011 
z dnia 24 listopada 2011r
.

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKA MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
IM. JADWIGI IŻYCKIEJ
W PRZEMYŚL

WSTĘP

Mając na względzie dobro Państwa, społeczeństwa i wspólnoty samorządowej, w trosce o wysokie standardy etyczne postępowania i profesjonalizm w wykonywaniu zadań publicznych ustanawia się Kodeks etyki Pracownika Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu.  Kodeks jest zbiorem norm i wartości, które określają zasady zachowywania się i postępowania pracownika Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu wobec wszystkich klientów, słuchaczy, współpracowników i zwierzchników służbowych. Określone w Kodeksie standardy opierają się na uniwersalnych wartościach prawości, uczciwości, sprawiedliwości, prawdzie, szacunku i lojalności.

Rozdział 1. Zasady ogólne § 1

1.Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Podkarpackiego nieposiadającą osobowości prawnej.

2.Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)Szkole - należy przez to rozumieć Medyczną Szkołę Policealną im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu,

2)Pracowniku Szkoły - należy przez to rozumieć pracownika Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu posiadającego status prawny pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz nauczyciela, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

3)Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracownika Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu.

3.Kodeks wyznacza zasady postępowania Pracownika Szkoły w związku z wykonywaniem przez niego zadań publicznych.

4.Pracownik Szkoły traktuje pracę jako służbę publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro Rzeczpospolitej Polskiej oraz wspólnoty samorządowej.

5.Mając świadomość służebnego charakteru swej pracy Pracownik szkoły wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

6.Pracownik Szkoły działa zawsze praworządnie i bezstronnie, odrzucając wszelkie przejawy dyskryminacji.

Rozdział 2. Zasady postępowania

§ 2

1.Pracownik Szkoły zobowiązany jest do wykonywania zadań publicznych z największą starannością oraz dbałością o mienie Szkoły i środki publiczne.

2.Pracownik Szkoły aktywnie i twórczo realizuje wizję i misję Szkoły.

3.Wykonując powierzone zadania Pracownik Szkoły działa tak, by swoją pracą wzbudzać zaufanie, wzmacniać prestiż i rangę Szkoły, przestrzegając następujących zasad:

1)praworządności,

2)bezinteresowności i bezstronności,

3)uczciwości i rzetelności,

4)odpowiedzialności,

5)obiektywizmu,

6)jawności postępowania,

7)uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, słuchaczami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami,

8)dbałości o powierzone mienie, racjonalności i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych,

9)godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

10)nieangażowania się w przedsięwzięcia, które przyczyniają się do osłabienia konkurencyjności Szkoły.

Rozdział 3. Wykonywanie zadań

§ 3

Pracownik Szkoły wykonuje swoje zadania rzetelnie, według najlepszej wiedzy oraz zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności:

1)w sposób twórczy podejmuje i wykonuje zadania, a wyznaczone obowiązki realizuje sumiennie i starannie, działając według najlepszej wiedzy,

2)nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,

3)w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami i uprzedzeniami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji,

4)przestrzega praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ustawie z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 4

1.Pracownik Szkoły podejmując decyzję zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Każdy obywatel znajdujący się w podobnej sytuacji będzie traktowany w porównywalny sposób, co usprawiedliwione będzie obiektywnymi okolicznościami danej sprawy.

2.Pracownik Szkoły powstrzymuje się od nierównego traktowania innych osób, w szczególności ze względu na narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, inwalidztwo, wiek lub orientację seksualną.

§ 5

Pracownik Szkoły dba o rozwój osobisty stale pogłębiając posiadaną wiedzę zawodową oraz podnosząc swoje kwalifikacje, a w szczególności:

1)dąży do pełnej znajomości aktów prawnych,

2)dąży do znajomości wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności prowadzonych spraw,

3)zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

4)polecenia służbowe wykonuje w sposób gwarantujący poszanowanie prawa, uwzględniający dobro klientów i ograniczający możliwości popełnienia pomyłek,

5)powierzone sprawy realizuje wnikliwie, terminowo i rozważnie, zachowuje należytą staranność posługując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 6

1.Wysoka jakość i efektywność wykonywanej pracy ma dla Pracownika Szkoły podstawowe znaczenie. Pracownik Szkoły dąży do uzyskania możliwie najlepszych wyników swej pracy przy minimalizacji ponoszonych nakładów. Jest twórczy w podejmowaniu zadań, stale przyczyniając się do podwyższania wydajności i jakości pracy.

2.Pracownik Szkoły, w celu usprawnienia procesów pracy, przekazuje współpracownikom zdobytą wiedzę. Umiejętnie korzysta z doświadczeń i pracy uprzednio wykonanej przez innych Pracowników Szkoły. Przy realizacji nowych zadań odnosi się do dokumentów już istniejących.

§ 7

Pracownik Szkoły jest bezinteresowny w wykonywaniu zadań i obowiązków oraz dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, przejrzyste i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek interesowność czy korupcję, a w szczególności:

1)nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustaw, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,

2)pełniąc obowiązki kieruje się interesem publicznym i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, a także nie działa w prywatnym interesie żadnych osób lub określonej grupy osób,

3)dokłada wszelkich starań, aby nie dopuścić do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,

4)nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym lub zasadami współżycia społecznego,

5)racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje powierzonym mieniem i środkami publicznymi, w sposób zapewniający ich najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie, mając poczucie pełnej odpowiedzialności za swoje działania. W swej działalności kieruje się interesem całej Szkoły, a nie własnym lub własnej komórki organizacyjnej.

§ 8

Pracownik Szkoły w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:

1)nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych,

2)bezstronnie i rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.

Rozdział 4. Relacje ze zwierzchnikami i współpracownikami

§ 9

Pracownik Szkoły:

1)zobowiązany jest do zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i podwładnymi,

2)postępuje w sposób lojalny wobec zwierzchników oraz pozostaje w gotowości do wykonywania poleceń służbowych, mając na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniony błąd. Akceptuje zgodne z prawem i zasadami etyki cele Szkoły i zadania zlecone przez przełożonego,

3)traktuje współpracowników z szacunkiem, respektuje ich wiedzę i doświadczenie oraz szanuje ich czas i pracę,

4)dba o integralność środowiska oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą sprawnemu wykonywaniu powierzonych zadań,

5)jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczeń oraz wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej do korzystania z pomocy ekspertów,

6)w sposób rzetelny i wyczerpujący informuje przełożonych o stanie, sposobie i terminowości załatwianych spraw.

Rozdział 5. Relacje ze społeczeństwem

§ 1

1.Pracownik Szkoły:

1)zachowuje się uprzejmie i życzliwie w kontaktach z klientami i słuchaczami, jest uczynny i udziela wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania, mając na uwadze wiek i zdolność rozumienia przez klientów i słuchaczy złożoności przepisów prawa,

2)zachowuje się godnie i kulturalnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając uznanych reguł i zasad współżycia społecznego,

3)wypowiada się w sposób jasny i zrozumiały, z zachowaniem zasad gramatyki i kultury języka polskiego,

4)dba o schludny, estetyczny wygląd zewnętrzny. Strój pracownika Szkoły powinny cechować umiar i prostota. Istotne jest, aby był utrzymany w stonowanych barwach i pozbawiony nadmiernych ozdób. Swoim wyglądem, ubiorem i sposobem zachowania Pracownik szkoły wystawia świadectwo Szkole.

2.Pracownik Szkoły swym praworządnym postępowaniem oraz nienaganną postawą etyczną zmierza do pogłębienia społecznego zaufania do Szkoły oraz kreowania jej pozytywnego wizerunku.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 11

1.Pracownik Szkoły zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2.Każdy Pracownik Szkoły składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Kodeksem. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych Pracownika Szkoły.

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:30)

 
Powiaty