Podkarpackie

Nasza Szkoła

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85,
tel.: 16 678 39 55; tel./fax: 16 678 61 28.

www.medyk-przemysl.pl
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kontynuując ponad 70 letnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych i pomocy społecznej, kształci obecnie młodzież i dorosłych w systemie dziennym, stacjonarnym, zaocznym i na kursach kwalifikacyjnych na kierunkach:

 • Technik farmaceutyczny - 2,5 letni cykl kształcenia
 • Technik masażysta - 2 letni cykl kształcenia
 • Terapeuta zajęciowy - 2 letni cykl kształcenia
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - roczny kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Opiekunka środowiskowa - roczny cykl kształcenia
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekunka dziecięca - dwuletni cykl kształcenia
 • Opiekun osoby starszej - roczny cykl kształcenia
 • Technik usług kosmetycznych - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik sterylizacji medycznej - roczny cykl kształcenia
 • Asystentka stomatologiczna - roczny cykl kształcenia
 • Higienistka Stomatologiczna - 2 letni cykl kształcenia

Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na podstawie umów zawartych z placówkami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aptekami i innymi placówkami kształcenia praktycznego.

Poprawiony (piątek, 24 stycznia 2020 11:28)

 

Rekrutacja

UWAGA!!! ZOBACZ JAK MOŻESZ ZOSTAĆ SŁUCHACZEM NASZEJ SZKOŁY!!!

zobacz szczegóły na stronie internetowej szkoły
www.medyk-przemysl.pl

 

 Regulamin rekrutacji
do Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu
na rok szkolny 2019/2020
Podstawa prawna:
• art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
• art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.
• art. 165 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
• Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz.U.z 2017 poz.610)
• Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30stycznia 2019r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim( załącznik Nr 2)

§ 1

1.Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu prowadzi nabór do

Policealnej Szkoły Medycznej im J. Iżyckiej w Przemyślu w zawodach :
w formie dziennej
1. Technik farmaceutyczny
2. Technik masażysta
3.Technik usług kosmetycznych
4.Terapeuta zajęciowy

w formie stacjonarnej w zawodach
1. Asystentka stomatologiczna
2. Terapeuta zajęciowy
3. Opiekunka dziecięca
w formie zaocznej
1. Opiekun medyczny
2. Opiekun w domu pomocy społecznej
3. Technik Usług Kosmetycznych
4.Technik sterylizacji medycznej
5. Opiekun osoby starszej
6.Asystent osoby niepełnosprawnej

Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu
Kursy inne:
Przekłuwanie uszu
Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1
Kursy stylizacji paznokci :
 manicure hybrydowy
 manicure żelowy przedłużanie płytki paznokciowej
 zdobienie paznokci
Drenaż limfatyczny
Pierwsza pomoc
Postępowanie w stanach zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym
Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie kosmetycznym
Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym
Realizacja działań opiekuńczych w środowisku zamieszkania
Wybrane metody i techniki stosowane w terapii zajęciowej

2.Postanowienia organizacyjne

1) Kandydaci ubiegający się do przyjęcia do szkoły muszą spełniać kryteria :

a) Medyczna Szkoła Policealna im J.Iżyckiej – wykształcenie średnie lun średnie branżowe
b) Kursy umiejętności zawodowych i kursy inne- osoby które spełniły obowiązek szkolny i które chcą uzyskać i uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
2) Kandydaci składają podania na formularzu szkoły w sekretariacie szkoły w terminie 03.06-26.06.2019 oraz w postępowaniu uzupełniającym od 31.07.2019
(druk formularza do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na stronie internetowej szkoły (www.medyk-przemysl.pl).
3) Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć :
- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, lub dokument
potwierdzający posiadane wykształcenie dla kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy
- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły)
- 2 fotografie
Komplet dokumentów winien być złożony w koszulce.
Kandydaci na kursy umiejętności zawodowych oraz kursy inne składają w sekretariacie podania na formularzu dla kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

§ 3

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się :

a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
c) samotnie wychowywanie dziecka przez kandydata

W/w kryteria stosuje się na podstawie przedłożonych stosownych dokumentów.

3. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaje utworzona i podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

4. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu nie wysyła indywidualnych zawiadomień o terminach i wynikach postępowania rekrutacyjnego.

5. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji rekrutacyjnej należy składać pisemnie do Dyrektora
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2.Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy
-weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
-ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
-sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
5. Protokół postępowania rekrutacyjnego zawiera
 datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
 imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,
 informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.
Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się :
 listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
 listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Poprawiony (piątek, 10 maja 2019 13:32)

 

Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły

 
alt 
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Poprawiony (wtorek, 11 lutego 2014 08:25)

Więcej…

 

Patron Szkoły

iżycka
Jadwiga Iżycka
(29 IX 1908 - 29 VI 1988)


 


Poprawiony (czwartek, 21 sierpnia 2014 13:16)

Więcej…

 
Powiaty